Vedtægter

Grundejerforeningen Furesølund.

§ 1.

Foreningens navn er »Grundejerforeningen Furesølund«.

§ 2.

Foreningens hjemsted er Furesø kommune under Lyngby retskreds, der er foreningens værneting.

§ 3.

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme, herunder repræsentere parcelejerne overfor offentlige myndigheder m.fl. Grundejerforeningen skal endvidere varetage medlemmernes fælles opgaver med hensyn til de under foreningens område hørende ejendomme, herunder vedligeholdelse, renholdelse og snerydning af veje, stier og fællesarealer mv. Grundejerforeningen skal derudover overtage, renholde, vedligeholde og varetage driften af alle fælles forsynings- og afløbsledninger, det være sig vand-, kloak-, antenne- og el-ledninger, herunder tillige foreningens pligtmæssige drift af vej- og stibelysning, varmtvandsledninger, alt i det omfang nævnte anlæg ikke tilhører eller senere overtages, vedligeholdes, renholdes og drives af offentlige myndigheder, forsyningsvirksomheder eller lignende institutioner. I øvrigt afholder foreningen de arealerne påhvilende udgifter. Til varetagelse af ovennævnte formål skal grundejerforeningen tilvejebringe og administrere de til vedligeholdelse og drift af nævnte formål fornødne midler i overensstemmelse med tinglyste deklarationer herom.

De til foreningens til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer.

Medlemmer og disses forhold til foreningen.

§ 4.

Medlem af foreningen er enhver parcelhuskøber af matr.nr. 1a, 1cg, 1ss-1abf, 1abk-1acf, 1acn-1afp, 1ahy-1ahæ, 1aia-1aid, alle inklusive, alle af Farumgård, Farum Sogn, i alt 353 parceller, og/eller parceller, udstykket fra ovennævnte ejendom.

Medlemskabet indtræder ved underskrift af købekontrakt, skøde eller anden form for adkomsterhvervelse af en af forannævnte parceller.

Kun parcelejere eller et medlem af husstanden kan være medlemmer af grundejerforeningen.

Foreningen kommunikerer primært digitalt – herunder indkaldelse til generalforsamling og kontingentopkrævninger – dog undtaget de nedenfor nævnte undtagelser. Al information bliver sendt via mail og lagt på hjemmesiden. Hvis medlemmet ønsker at modtage digital information fra bestyrelsen skal medlemmet registrere sig i det digitale informationssystem, som foreningen til enhver tid anvender. Bestyrelsen sender information til den eller de mailadresser, som medlemmet har oplyst. Det er medlemmets eget ansvar, at de afgivne oplysninger til enhver tid er korrekte. Hvis medlemmet ikke ønsker at benytte det digitale informationssystem, skal medlemmet selv opsøge informationerne på foreningens hjemmeside. Dog kan medlemmer, der af Furesø Kommune eller anden myndighed er godkendt til at ikke at benytte E-boks, få omdelt kopi af informationerne med fysisk post på dennes parcel.

§ 5.

Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han dermed ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, i 'det den tidligere ejer dog vedbliver at hæfte for eventuel gæld overfor foreningen, indtil den nye ejer har betalt beløbet og overtaget forpligtelserne.

Både den tidligere og den nye ejer er pligtig til at anmelde ejerskifte til foreningens sekretær.

§ 6.

Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

Hvert medlem betaler et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter. Kontingentets størrelse fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Er et medlem mere end 14 dage i restance til foreningen, med kontingent eller andet skyldigt beløb, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at betale beløbet.

Er det pågældende beløb ikke indbetalt til foreningen inden udløbet af den skriftligt fastsatte frist, kan bestyrelsen pålægge et gebyr, hvis størrelse fastsættes af den ordinære generalforsamling. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende skyldner.

Er beløbet ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i, samt adgangen til at få behandlet forslag på denne generalforsamling og valgbarhed.

§ 7.

Foreningens bestyrelse kan udfærdige et ordensreglement for bebyggelsen.

Bestemmelsernei reglementet skal forelægges den førstkommende generalforsamling til godkendelse.

Bestemmelserne i ordensreglementet har herefter samme gyldighed som nærværende vedtægter, men kan dog til enhver tid ændres og suppleres på førstkommende generalforsamling.

Generalforsamlingen.

§ 8.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 9.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned i Farum. Den indkaldes med 3 ugers varsel af bestyrelsen ved annonce i Furesø Avis eller, såfremt dette ikke udkommer, et andet lokalblad. Desuden udsendes skriftlig meddelelse med den elektroniske teknologi, der til enhver tid er den mest hensigtsmæssige til hvert enkelt medlem på dennes parcel uden at dette har betydning for generalforsamlingens lovlighed.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på denne ordinære generalforsamling, skal være sekretæren i hænde senest 18 dage før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen med den elektroniske teknologi, der til enhver tid er den mest hensigtsmæssige.

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af formand, jf. dog § 13.
 7. Valg af kasserer, jf. dog § 13.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. dog § 13.
 9. Valg af bestyrelsessuppleanter.
 10. Valg af to revisorer, jf. dog § 17.
 11. Valg af to revisorsuppleanter, jf. dog § 17.
 12. Eventuelt.

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 25% af foreningens medlemmer - der ikke er beløb skyldige til foreningen - til bestyrelsen indgiver skriftlig, motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.

Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er repræsenteret på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 11.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre 10 medlemmer på generalforsamlingen forlanger skriftlig afstemning.

Hvert medlem har én stemme for hver parcel, han ejer, jf. § 4. Ejes en parcel af flere i forening, kan kun én af ejerne afgive stemme.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af husstanden. Fuldmagt overleveres til dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse. Intet medlem kan råde over mere end én fuldmagt.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 12.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel majoritet, jf. dog § 20.

Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter, bevilling af midler udover de til administration nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side samt optagelse af lån, kræves at 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret og at beslutningen derhos vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er det fornødne antal medlemmer ikke tilstede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes en ny generalforsamling, der skal afholdes inden én måned.

På denne kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes tal er for forslaget.

Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler, udover de til administration nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til, jf. § 16, at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

Bestyrelsen.

§ 13.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv, jf. dog § 9.

I tilfælde af formandens forfald, indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.

Valg gælder for 2 år. Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur, således at formanden og et medlem afgår i lige år, kassereren og to medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Generalforsamlingen vælger på den ordinære generalforsamling to bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen kan ansætte og fastsætte aflønningen m.m. af en sekretær, der ikke behøver at være medlem af foreningen. Et bestyrelsesmedlem, der uden at melde forfald udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder må - hvis blot ét medlem af bestyrelsen kræver det - udgå af bestyrelsen og suppleanten indtræder da i hans sted.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb og efter at suppleanterne er tiltrådt bliver mindre end fire, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

Kassereren, der ikke behøver at være medlem af grundejerforeningen, modtager et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen. Er kassereren ikke medlem af foreningen, har han ingen stemmeret i bestyrelsen. Såfremt kassereren får forfald, udpeges en midlertidig kasserer af bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling.

§ 14.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed - herunder drift og vedligeholdelse m.m. af fælles anlæg - og varetager dens anliggender, herunder dens formue. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.m. af inspektør eller anden medhjælp til varetage af foreningens forpligtelser. Ingen af bestyrelsen ansat må - uanset bestemmelsen i § 15 - være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt med den elektroniske teknologi, der til enhver tid er den mest hensigtsmæssige, at informere foreningens medlemmer, parcelvis, om alle slags forhold, der kan anses at have væsentlig interesse for bebyggelsens beboere. Det er tilladt i denne skriftlige information at henvise til foreningens internetside for uddybende information.

Bestyrelsen beslutter hvilken elektronisk teknologi, der er til enhver tid er den mest hensigtsmæssige til information om foreningen.

§ 15.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer, hvor iblandt formanden eller næstformanden er til stede. Ved stemmelighed er formandens - i dennes forfald næstformandens - stemme den afgørende.

Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

Ethvert medlem af grundejerforeningen er på skift pligtig at lade sig indvælge i bestyrelse som medlem af denne.

§ 16.

Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og kassereren i forening.

Revision og regnskab.

§ 17.

Generalforsamlingen vælger to revisorer og to revisorsuppleanter. Genvalg kan finde sted. En af revisorerne og en af revisorsuppleanterne skal være godkendt revisor.

§ 18.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 15. januar og skal af disse være, revideret så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 19.

Indbetaling af kontingent foretages til foreningens bankkonto, senest 14 dage efter forfald. Kassereren skal indsætte foreningens midler i en bank i foreningens navn efter bestyrelsens nærmere anvisninger.

Bestyrelsen kan give kassereren eneprokura til foreningens bankkonti - dog med et maksimum der vedtages af bestyrelsen. Dispositioner der overstiger dette maksimum skal godkendes af mindst ét besyrelsesmedlem foruden kassereren.

Kassereren skal være kautionsforsikret. Kautionens størrelse fastsættes af bestyrelsen. Udgifterne hertil afholdes af foreningen.

Særlige bestemmelser.

§ 20.

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

§ 21.

Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 22.

Ingen vedtægtsbestemmelser må være i strid med tinglyste deklarationer eller anden kommunal vedtægt.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 11.6.1975 og ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 11.3.1980, d. 18.4.1989, d. 24.3.1992, d. 18.6.2012 og 8.1.2019.